Wu Xing slot machine: free demo version of Wu Xing slot