Zhuge Liang slot machine: free demo version of Zhuge Liang slot